Home / MAC

MAC

XMind 7 Pro 3.6.1 – Working Mindmap for Mac

A Brand New UI A newer toolbar with modified large icons, a clearer style of windows, a fresher form of Properties view, re-designed tab bars, and refined markers and clip art library, are a few of the many features that constitute the powerful xmind 7, a revolutionary upgrade from our first …

Read More »

Office 2011 For Mac – Cài không cần Crack

Phiên bản bộ ứng dụng văn phòng Office 2011 cho Mac giúp người dùng mac thực hiện nhiều công việc văn phòng như soạn thảo và chỉnh sửa văn bản, tạo bảng tính, tạo bài thuyết tình dễ dàng hơn. Office 2011 cho Mac cũng liên kết với nhiều dịch …

Read More »